مدیر و اعضای مرکز EDC

مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

روح اله روهنده

سمت : مدیر EDC

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۳۸