مدیر و اعضای مرکز EDC

مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

مرضیه اسدی لاری

سمت : مدیر EDC

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری – گرایش داخلی جراحی

پست الکترونیک : asadilari@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۵۶


شیوا دهقان خلیلی

سمت : کارشناس EDC

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیک : edu6@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۳۰۶