مدیر و اعضای مرکز EDC

مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

شیوا دهقان خلیلی

سمت : مدیر EDC

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۷۹