مدیر توسعه آموزش مجازی

مدیر توسعه آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

شیوا دهقان خلیلی

سمت: مسئول آموزش مجازی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۴  داخلی ۲۷۹