مسئول آموزش مجازی

مسئول آموزش مجازی دانشکده علوم پزشکی گراش

 

 

شیوا دهقان خلیلی

سمت: مسئول آموزش مجازی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۴