واحد توانمندسازی اساتید

معرفی واحد توانمند سازی اساتید

اعضای هیأت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند؛ لذا یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، توانمند­سازی و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی آنان با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور بهبود کیفیت تدریس ، ارائه خدمات و نیز مشارکت آنها در فعالیت­ های دانش­ پژوهی می­ باشد.

بدین منظور در قدم اول، فرم نیازسنجی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش جهت برگزاری کارگاه های قابل ارائه از سوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گراش در اختیار این بزرگواران قرار داده شد تا با استفاده از نظرات گرانبهای اعضای محترم هیأت علمی،جهت برگزاری کارگاه های مفید و دارای اولویت اقدام گردد.

نتایج نظرسنجی

جدول زمانبندی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اساتید

لیست کارگاههای توانمند سازی اساتید دانشکده علوم پزشکی گراش از ۲۶ دی ۱۳۹۷ الی ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

لیست-کارگاههای-برگزار-شده-توانمند-سازی-اساتید-از-۲۶-دی-۱۳۹۷-تا-۲۹مرداد ۱۳۹۹٫ docx