ارائه ترم تابستانی بصورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قابل توجه دانشجویان :ارائه ترم تابستانی بصورت مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می ...

ادامه

اطلاعیه استعداد درخشان

قابل توجه دانشجویان: دانشجویان استعداد درخشان متقاضی کارشناسی ارشد شرایط استفاده از سهمیه به ...

ادامه

اصلاحیه دروس ارائه شده درمدرسه تابستانی دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان: اصلاحیه دروس ارائه شده در مدرسه تابستانی دانشگاه تهران به پیوست می باشد.

ادامه

شیوه نامه و عناوین دروس ارائه شده در مدرسه تابستانی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان:شیوه نامه و عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی ۱۴۰۰به پیوست ...

ادامه

فراخوان مدرسه تابستانی

قابل توجه دانشجویان: فراخوان  مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ۱۴۰۰ ویژه دانشجویان دانشگاه های ...

ادامه