قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان:

بدینوسیله به اطلاع رسانده می شود استاد مشاور سیستم هم آوا تخصیص داده شده است که جهت موارد و مشکلات آموزشی و غیره می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری با استاد مشاور خود در ارتباط باشید .لازم به ذکر است بعد از یک نیمسال دانشجویان می توانند با مراجعه به مسئول اساتید مشاور در صورت تمایل نسبت به تغییر استاد مشاور اقدام نمایند.