نقص مدارک پرونده دانشجویان علوم آزمایشگاهی ۹۷

کمبود مدرک شماره دانشجویی
اصل گواهی پیش دانشگاهی ، تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۷
تاییدیه تحصیلی دیپلم ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۶
اصل گواهی پیش دانشگاهی ، کپی کارت ملی ۹۷۱۱۲۵۲۰۱۵
اصل گواهی پیش دانشگاهی ۹۷۱۱۲۵۲۰۱۸
اصل گواهی پیش دانشگاهی ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۵
اصل گواهی پیش دانشگاهی ۹۷۱۱۲۵۲۰۱۱
تاییدیه پیش دانشگاهی و دیپلم ۹۷۱۱۲۵۲۰۲۴
تاییدیه تحصیلی دیپلم ،  کپی کارت ملی ، کپی کارت ایثارگری پدر ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۳
تاییدیه دیپلم ۹۷۱۱۲۵۲۰۱۴
کپی کارت ایثارگری پدر ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۴
کپی کارت ایثارگری پدر ۹۷۱۱۲۵۲۰۱۲
کپی کارت ایثارگری پدر ۹۷۱۱۲۵۲۰۲۲
کپی کارت ایثارگری پدر ۹۷۱۱۲۵۲۰۰۲

دانشجویان گرامی

لطفا جهت درخواست تاییدیه تحصیلی به سایت https://emt.medu.ir مراجعه نموده و اطلاعات را تکمیل نموده و درخواست را ارسال نمایید .

( راهنمای سامانه صدور تاییدیه تحصیلی )