قابل توجه دانشجویان

کلیه امتحانات خارج از بازه روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به دلیل تصمیمات ستاد بحران به روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴منتقل گردید.