قابل توجه دانشجویان

جهت شرکت در جلسه امتحان:

*داشتن کارت ورود به جلسه (اخذ از سامانه هم آوا)

*به همراه نداشتن گوشی همراه

*به همراه نداشتن جزوه و کتاب