هشتمین فراخوان آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل آن

قابل توجه دانشجویان پرستاری۴۰۰ و مابقی دانشجویان ورودی ۹۹ و۹۸و۹۷  که موفق به اخذ این درس نشده اند فراخوان آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل آن به پیوست می باشد و جهت دریافت معرفی نامه به آقای نیساری مراجعه فرمائید.