برگزاری کلاس تابستانی در دانشگاه بو علی سینا

قابل توجه دانشجویان محترم:

در نیمسال تابستان ۱۴۰۱ دانشگاه بو علی سینا بصورت مجازی وحضوری مجری ترم تابستان بر اساس تقویم آموزشی می باشد . ضمنا تقویم آموزشی به پیوست می باشد  .