افتتاح کلوپ بازی های فکری توسط اداره مشاوره

بهاره خوش نیت مسول اداره مشاوره با هدف ترغیب دانشجویان به فعالیت های فکری و سرگرمی های موثر و مفید،  اقدام به راه اندازی کلوپ بازی های فکری نمود.

این کلوپ در اسفند ماه ۹۳ افتتاح شد و در طول ترم روزهای فرد ساعت ۷ تا  ۹ شب برای استفاده خواهران و ۹ تا۱۱ شب برای برادران در نظر گرفته شد که توسط خود دانشجویان اداره می شود.

cloob1 cloob2 cloob3 cloob4