برگزاری نخستین جلسه ” شورای تأمین بهداشت روان”

نخستین جلسه” شورای تأمین بهداشت روان” در سال ۹۸ برگزار شد.

به گزارش مفدا ، این جلسه در راستای کمک به نهادینه شدن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سلامت نگر در بین دانشجویان با حضور رئیس دانشکده ، معاون فرهنگی دانشجویی ، نماینده دفتر نهاد رهبری و مسئول اداره مشاوره دانشجویی در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

آگاه سازی والدین دانشجویان جدیدالورود از ارائه خدمات مشاوره ای و استفاده بهینه از ظرفیت همتایاران از مصوبات این جلسه بود.