“برگزاری کارگاه آموزشی خودآگاهی “

به گزارش مفدا، کارگاه آموزشی با عنوان “خودآگاهی” و با هدف شناساندن ویژگی های مثبت و راه های تقویت آن ویژه دانشجویان اتاق عمل ۹۶ در محل دانشکده پیراپزشکی تشکیل شد.

شناسایی ویژگی های قابل تغییر در خود، توانایی تعمق در خویشتن، شناخت توانمندی‌ها، استعدادها و توانایی تغییر ویژگی های منفی از دیگر اهداف این کارگاه به شمار می رفت.

«عاطفه بهرامی» مسئول اداره مشاوره عنوان کرد در این کارگاه پس از ارائه مطالب آموزش داده شده، مباحث یادگرفته شده توسط دانشجویان بصورت رول پلی اجرا گردید.