پایش سلامت روان دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه علوم پزشکی گراش انجام شد

به گزارش مفدا: بهرامی مسئول اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی گراش بیان کرد:

هر سال با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه سنجش آمادگی روانشناختی دانشجویان ورودی جدید در قالب طرح غربالگری سلامت روان اجرا می گردد و این اقدام در سطح اقدامات پیشگیری اولیه از آسیب های روانشناختی و اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: ابزار مورد استفاده در برنامه سال تحصیلی ۹۹ ـ ۹۸ پرسشنامه سنجش نشانه های متقاطع سلامت روان سطح اول و دوم ( CCSM-Ι&ΙΙ) با حداکثر ۹۰ سؤال می باشد که کلیه دانشجویان ورودی جدید را در ۱۳ حوزه افسردگی، خشم، مانیا، اضطراب، علائم جسمی، مشکلات خواب ، وسواس فکری و عملی، تجزیه، مصرف مواد، خودکشی، روان پریشی، حافظه و شخصیت مورد بررسی قرار می دهد.