قابل توجه دانشجویان با سهمیه شاهد و ایثارگر

دانشجویان گرامی جهت ثبت درخواست نقل و انتقالات به آدرس

http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

در زمان ذکر شده طبق جدول زیر مراجعه نمایید .

دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

۹۸/۱۰/۰۵ لغایت ۹۸/۱۰/۱۱

دانشجویان شاغل و ایثارگر شاغل به تحصیل

۹۸/۱۰/۱۸ لغایت ۹۸/۱۰/۲۳

جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید .