کارگاه واگویه

واگویه (Self-Talk) چیست و چگونه بر آن غلبه کنیم؟

” گفتگوی درونی ما با خودمان  ﺭﺍ ﻭﺍﮔﻮیه می نامند”

بهرامی مسئول اداره مشاوره: ﻭﺍﮔﻮیه ﻫﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ عمیقی بر ﻓﺮﺩ ﮔﻮینده ﺩﺍﺭﻧﺪ.

همه ی ما انسان ها به  جز گفتگوهای روزمره با افراد دیگر، گفتگوی پنهان دیگری نیز داریم.

صحبت کردن با خود به شدت به اعتماد به نفسمان کمک میکند ، و به صورت مونولوگیست که در سراسر زندگی با خودمان داریم و به نوعی بازخوردی از اتفاقات و حوادث اتفاق افتاده یا نیافتاده و همه ی قضاوت های ما درباره خودمان و دیگران است.

کارگاهی تحت این عنوان همراه با رول پلی جهت دانشجویان برگزار گردید.