قابل توجه دانشجویان فوریت ۹۷

کارگاه آموزش کنترل عفونت و آشنایی با قوانین و مقررات بیمارستان روز شنبه و یکشنبه ۱۲و ۱۳ بهمن برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان در کارگاه مذکور الزامی می باشد و قسمتی از برنامه کارآموزی می باشد . 

کارآموزی هفته اول تاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن برگزار نمی گردد .