قابل توجه دانشجویان پرستاری

فراخوان ارائه دو واحد اجباری  درس آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان پرستای  که با مراجعه به این فراخوان از نحوه ثبت نام اطلاع حاصل نمایید.