برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” مجموعه قوانین و مقررات ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی”

کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” مجموعه قوانین و مقررات ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی” با تدریس استاد فاطمه حیدری  عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش،

روز  دو شنبه مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۸ بمدت ۴ساعت توسط  “کمیته توانمند سازی اساتید  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)”دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن کنفرانس ساختمان اداری دانشکده برگزار شد.