برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” قوانین آموزشی”

کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” قوانین آموزشی” با تدریس استاد عباس سلمانی  عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش، روز  شنبه مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ بمدت ۴ساعت توسط  “کمیته توانمند سازی اساتید  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)”دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن کنفرانس ساختمان اداری دانشکده برگزار شد.