برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” طرز فکر و مهارتهای ارتباطی”

کارگاه توانمند سازی اساتید با عنوان ” طرز فکر و مهارتهای ارتباطی” با تدریس استاد سرکار خانم دکتر حکیمه اکبری  عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش، روز  دو شنبه مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۸ بمدت ۴ساعت توسط  “کمیته توانمند سازی اساتید  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)”دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سالن کنفرانس ساختمان اداری دانشکده برگزار شد.