قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۵

آزمون جامع پرستاری در تاریخ ۹۹/۵/۱ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.در تاریخ ۹۹/۵/۲امتحان بزرگسالان و سالمندان ساعت ۸صبح و امتحان اطفال ساعت ۹صبح و امتحان روان ساعت۱۰صبح و امتحان مدیریت ساعت ۱۱صبح برگزار می گردد.در تاریخ ۹۹/۵/۴و۹۹/۵/۵و۹۹/۵/۶امتحان شفاهی برگزار می گردد.