اعلام امتحانهای ناتمام

قابل توجه دانشجویان:

تمام امتحانهای خانم مسیحی و خانم حیدری و دکتر ایزدی بصورت ناتمام و تاریخ امتحان متعاقبا اعلام می گردد.در ضمن امتحان روش اداره درد (سرکار خانم امیدوار )برگزار گردید.