فراخوان مدرسه تابستانی

قابل توجه دانشجویان:

فراخوان  مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ۱۴۰۰ ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور پیوست می باشد.