فراخوان مدرسه تابستانی

قابل توجه دانشجویان:

فراخوان چهارمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی ویژه  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور پیوست می باشد.