فرم تعهد در کارآموزی ودروس عملی

قابل توجه دانشجویان فرم تعهد در کارآموزی به پیوست می باشد . خواهشمند است قبل از حضور در کارآموزی فرم را پر کرده و به مدیر گروه تحویل نمایید.