قابل توجه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان(بجز ورودی ۹۹) زمان بندی انتخاب واحد از تاریخ  ۹۹/۱۱/۷الی ۹۹/۱۱/۹می باشد.