قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹:

شروع انتخاب واحداز روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴الی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ می باشد .در ضمن تاریخ حذف و اضافه شما ۹۹/۱۲/۲۳الی ۹۹/۱۲/۲۴می باشد.