قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹در خصوص آزمایش تیتر آنتی بادی

دانشجویان گرامی با توجه به شروع کارآموزی وهمچنین الزام آزمایش تیتر آنتی بادی به مراکزدرمانی شهرستان خود، مراجعه نموده و نتیجه آزمایش را جهت تاییدبه امور آموزشی دانشکده(خانم باقرزاده یا خانم وصال) تحویل نمایید.  در صورت عدم انجام آزمایش از حضور در کارآموزی ممانعت به عمل می آید و هر گونه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.