چهارمین فراخوان طب ایرانی و مکمل آن

قابل توجه دانشجویان پرستاری ترم آخر :زمان ثبت نام  چهارمین فراخوان طب ایرانی و مکمل آن از تاریخ۴۰۰/۰۲/۰۴ الی ۴۰۰/۰۲/۲۰ می باشدبه لینکی که پیوست می باشد مراجعه فرمایید.