برگزاری امتحان میام ترم اندیشه ۱

قابل توجه دانشجویان :امتحان میان ترم اندیشه ۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ساعت ۱۰:۳۰برگزار می گردد.