آئین نامه آزمون آسکی ویژه دانشجویان پرستاری قبل از کارورزی

قابل توجه دانشجویان پرستاری :

آئین نامه آزمون آسکی دانشجویان پرستاری قبل از کارورزی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پیوست می باشد.