برگزاری ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی یزد

قابل توجه دانشجویان :

 برنامه وشیوه نامه ترم تابستانی سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹دانشگاه علوم پزشکی یزد(شعبه بین الملل ) به پیوست می باشد.