لغو زمان اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶

به استحضار می رساند زمان اعلام شده ی فراغت از تحصیل دانشجویان پرستاری ۹۶ لغو گردید.

زمان فراغت از تحصیل متعاقبا اعلام می گردد.