قابل توجه داوطلبین هیات علمی فراخوان هجدهم

به اطلاع داوطلبین دعوت شده به مصاحبه فراخوان هجدهم هیات علمی رسانده می شود که طبق جدول زیر راس ساعت ۸ صبح برنامه مصاحبه آغاز خواهد شد. لذا ضرورت دارد داوطلبین به این مسئله توجه داشته و طبق برنامه حضور داشته باشند.

* مسئولیت عدم رعایت ساعت حضور و تاریخ های مشخص شده به عهده خود داوطلب می باشد.

 

برنامه مصاحبه داوطلبین هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش فراخوان هجدهم

روز تاریخ ساعت رشته
 

 

شنبه

 

  

 

 

۲۶/۴/۱۴۰۰

 

 

 

۸ الی ۱۴

ارشد پرستاری (پایه اتاق عمل)
دکترا هماتولوژی
ارشد اتاق عمل (پایه اتاق عمل)

 

 

 یکشنبه

 

 ۲۷/۴/۱۴۰۰

 

۸ الی ۱۴

ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)
ارشد پرستاری (اورژانس)