قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگرمتقاضی نقل و انتقالات

به استحضار می رساندسامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد و ایثارگر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰فعال می باشد.جهت ثبت نام به آدرس  https://shahedtransmisson.behdasht.gov.ir وکسب اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه نمایید.