شروع ثبت نام سامانه انتقال و میهمانی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس جدول پیوست فعال خواهد گردید . مقتضی است جهت ثبت درخواست انتقال و میهمانی به

آدرس https://transmission.behdasht.gov.ir  و https://guest.behdasht.gov.ir  مراجعه نمایید و در صورت تکمیل و ثبت

درخواست انتقالی یا میهمانی لازم است فرم درخواست میهمانی یا انتقالی را نیز تکمیل نمایید . تا در صورت موافقت دانشکده با درخواست شما ، در روند بررسی درخواست در مراحل بعدی با مشکلی مواجعه نگردید.

  • شروع ثبت درخواست در سامانه انتقال و میهمانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۳تا۱۴۰۰/۰۹/۰۴

شرایط میهمانی و انتقالی :

  • بیماری صعب العلاج همراه با تائید پزشک مربوطه
  • کفالت دانشجوی پسر همراه با مدرک معتبر
  • ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی دانشگاه به تبعیت از محل کار همسر

 

تذکر:

۱-  نمرات  کمتر از  ۱۲  پذیرفته  نمی شود  و دانشجو  موظف  به تکرار  درس می باشد .

۲-  مسئولیت  پیگیری  در ارسال  نمرات  به عهده  دانشجو می باشد .

۳ -مسئولیت هر گونه مشکلات ناشی از این تقاضا صرفاً بعهده دانشجو می باشد.