مراحل صدور دانشنامه و گواهی موقت

صدور مدارک تحصیلی در مقاطع و رشته‌های مختلف به شرح زیر انجام می‌گردد.
۱- ثبت‌نام دانش آموخته در سایت (بارگذاری مدارک) ۲- بررسی مدارک و شرایط دانش‌آموخته ۳- صدور مجوز وزارتخانه ۴- صدور مدرک دانشنامه

جهت صدور دانشنامه و گواهی موقت به آدرس eg.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز گواهی موقت


مدارک مورد نیازصدور و تحویل دانشنامه و ریز نمرات و مجوز مدرک تحصیلی برای مقاطع کاردانی تا دکتری