رییس دانشکده پرستاری

سرپرست دانشکده پرستاری گراش

دکتر محمد جعفری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : jafari@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹ داخلی ۲۷۴