شرح وظایف رییس دانشکده پرستاری

((شرح وظایف و اختیارات رییس دانشکده))

  ۱- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده.

۲- ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به مدیران و گروهها.

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می شود.

۴- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده.

۵- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای علمی دانشکده.

۶- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده.

۷- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه.

۸- بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان.