معاون پشتیبانی

 معاونت پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی و پرستاری گراش

 

یعقوب دلخوش

سمت : معاونت پشتیبانی

مدرک تحصیلی: ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

پست الکترونیک: delkhosh@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۲۲۲۸۱۰۶  داخلی ۲۹۱

delkhosh

 

 

سوابق اجرایی

۱- مسئول کتابخانه دانشکده پیراپزشکی گراش از اسفندماه ۷۹ تاکنون

۲- مسئول امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده از اسفندماه۸۱ تا خردادماه ۸۹

۳- معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده از خردادماه ۸۹ لغایت مردادماه ۹۱

۴- عضو شورای معاونین دانشجویی- فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مهر ۸۴ لغایت مرداد۹۱

۵- مسئول امور رفاهی دانشکده ازاردیبهشت۸۷ لغایت آبان ۹۰

۶- جانشین معاون پشتیبانی دانشکده از خرداد ۸۹ لغایت اسفند۸۹

۷- سرپرست معاونت پشتیبانی دانشکده از شهریورماه ۹۱ تاکنون