شرح وظایف معاون پشتیبانی

شرح وظایف معاون پشتیبانی 

– بررسی نیازهای مالی سالیانه دانشکده از طریق تشکیل جلسات با معاونت های آموزشی ، پژوهشی ، و فرهنگی دانشجوئی با نظارت ریاست دانشکده .

– دریافت بودجه اختصاص یافته و نظارت بر هزینه آن طبق اعتبارات تخصیصی

– نظارت بر فعالیت شرکت های خدماتی در اختیار دانشکده و پرداخت هزینه های مربوطه

– پیگیری و دریافت کمک های رفاهی

– هماهنگی و تعامل با مدیریت امور مالی و معاونت پشتیبانی دانشگاه

– بررسی نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری سایر معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی

– پیگیری جایگزینی نیروهای بازنشسته هیئت علمی و یا پذیرش استخدام های جدید

–  نیازسنجی و پیگیری نیازهای پرسنلی در بخش های مختلف دانشکده

–  هماهنگی و تعامل با سلسله مراتب اداری موجود در دانشگاه

– نظارت بر عملکرد بخش های اداری و پشتیبانی دانشکده.

– تلاش و پیگیری در راستای تامین نیازهای اساسی واحدهای دانشکده

– بررسی و نیازسنجی فضای فیزیکی دانشکده

– تعمیر و نگهداری فضای فیزیکی دانشکده

– شرکت در سمینارها ، جلسات وکلاس های آموزشی مربوطه

– تلاش در راستای ایجاد فضای همدلی بین پرسنل و تکریم ارباب رجوع

– نظارت بر واحدهای تابعه با هماهنگی ریاست دانشکده