فرم‌های کارگزینی

فرم های مورد نیاز :

فرم مخصوص متقاضیان مرخصی بدون حقوق

فرم ثبت نام بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز – فرم شماره یک

بیمه تکمیلی جهت حذف و اضافه – فرم شماره دو

فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه عمر کارکنان دولت

فرم مشخصات عائله تحت تکفل کارکنان و اعضای هیات علمی

فرم مشخصات عائله تحت تکفل کارکنان قراردادی

آموزش به همکار

فرم کارکنان

فرم کارشناسان

فرم سرپرستان

فرم مدیران

چک لیست ارزیابی مدیران میانی و پایه

فرم تمدید قرارداداستخدام پیمانی کارکنان

فرم تمدید قرارداداستخدام پیمانی کارشناس

فرم تمدید قرارداداستخدام پیمانی مدیران پایه

فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی مدیران میانی

فرم ارزشیابی کارکنان

فرم ارزشیابی کارشناسان

فرم ارزشیابی مدیران میانی

فرم ارزشیابی مدیران پایه و سرپرستان