کارشناسان دانشکده پیراپزشکی

سکینه آیینه افروز

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پست سازمانی: مسئول آموزش

پست الکترونیک: edu3@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۳