کارشناسان دانشکده پرستاری

عاطفه باقرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

پست سازمانی: کارشناس آموزش

تلفن داخلی: ۴۳۷


فاطمه وصال

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

پست سازمانی: کارشناس آموزش

تلفن داخلی: ۴۳۵