شرح وظایف مدیریت تحقیقات

۱٫ تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری اعضای شورای پژوهشی.
۲٫ برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده.
۳٫ بررسی، تأیید و ارسال مدارک درخواست شرکت درکنگره‌های پژوهشی داخل و خارج از کشور به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.
۴٫ هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ، روش مقاله نویسی و …
۵٫ فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی.
۶٫ تهیه لیست ژورنالها ، کتب و نشریات مورد نیاز دانشکده و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.
۷٫ جمع آوری امتیازات پژوهشی اعضاء هیات علمی و اعلام آن به دانشگاه در مواقع لزوم.
۸٫ دریافت طرح های تحقیقاتی  از اعضای شورا پژوهشی.
۹٫ انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی و ارائه فیدبک داوری و نهایتاً اصلاح طرحهای تحقیقاتی.
۱۰٫ ارسال طرح های داوری شده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه وپیگیری آنها.
۱۱٫ نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده و دریافت، ارجاع به داور و نهایتا” ارسال طرح های دانشجوئی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.
۱۲٫ نیازسنجی کارگاههای پژوهشی و هماهنگی لازم جهت برگزاری از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.
۱۳٫ شرکت در جلسه شورای معاونین دانشکده.
۱۴٫ نظارت بر حسن اجرای انجام امور در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده.

۱۵٫ نظارت بر فعالیت های  کتابخانه.
۱۶٫ نظارت بر فعالیت های مرکز تحقیقات.
۱۷٫ پیگیری مراحل مصوب نمودن مرکز تحقیقات.