مدیر دانشجویی

سرپرست دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش

علی دانشور

سمت: سرپرست مدیریت دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی ۲۰۷

daneshvar