شرح وظایف مدیر دانشجویی

شرح وظایف مدیر دانشجویی

 

۱- تدوین و تنظیم برنامه عملیاتی دانشجویی وارائه آن به ریاست دانشکده و ارسال گزارش مربوطه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

۲- هماهنگی و نظارت بر اداره امور خوابگاههای دانشکده در جهت تامین و تجهیز خوابگاههای دانشجویی

۳- هماهنگی و نظارت بر امور تغذیه و کنترل کمی و کیفی آن

۴- ارائه تسهیلات به دانشجویان از طریق اهداء وامهای تحصیلی، ضروری و… با معرفی به اداره رفاه دانشگاه

۵- برگزاری نشست ها و جلسات متفاوت با دانشجویان در جهت ارتباط نزدیکتر و ارائه خدمات مطلوب و رفع مشکلات احتمالی

۶- برگزاری ماهانه جلسات شورای فرهنگی دانشکده در جهت هماهنگی و برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای دانشجویی، فرهنگی

۷- نظارت و پشتیبانی از فعالیتهای تشکلها و کانونهای دانشجویی به منظور ایجاد روحیه نشاط و تقویت حس تعاون وهمکاری

۸- تقویت بنیه علمی،دینی،مذهبی و فرهنگی دانشجویان از طریق برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی، فرهنگی

۹- برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی

۱۰- هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه