اداره رفاه دانشجویان

مسئول اداره رفاه دانشجویان

مسعود حسین شیری

سمت: مسئول اداره رفاه دانشجویان

مدرک تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک: refah@gerums.ac.ir

نلفن: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی: ۲۷۰

HoseinShiri

 

 

اهم وظایف :

۱- اقدام لازم در جهت اخذ اعتبار وامهای دانشجویی(تحصیلی ،مسکن ،ضروری،ازدواج ،ودیعه مسکن ، وام ببمه دانشجویی و وام شهریه )

۲-امور مربوط به پرداخت وام قرض الحسنه دانشجویی از محل صندوق قرض الحسنه دانشجویان.

۳-اقدام لازم در رابطه با بیمه حوادث دانشجویان در یک سال تحصیلی

۴- اقدام لازم در رابطه با بیمه خدمات درمانی دانشجویان و افراد تحت تکفل آنها

۵- هماهنگی لازم با اداره کل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

۶-پیگیری لازم در جهت اخذ کد مرکزی دانشجویان

۷- پیگیری لازم در جهت اخذ  تعهر نامه محضری دانشجویان و ثبت در پرونده کامپیوتری آنها و بایگانی اسناد

۸- اقدام لازم در جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وامهای دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها

۹-ارتباط  مستقیم با صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی در تهران از طریق تلفن و سیستم یکپارچه online  آن صندوق جهت ردو بدل کردن اطلاعات دانشجویان

۱۰- کنترل لازم در جهت بازپرداخت وامهای پرداخت شده به دانشجویان

۱۱- کنترل و ارسال فرمهای وضعیت اعلام بدهی فارغ التحصیلان به تهران

۱۲- هماهنگی لازم با بانک های پرداخت کننده وامهای دانشجویی

۱۳- اقدام لازم در جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۴- نظارت بر توزیع لوازم کمک اموزشی بین دانشجویان

۱۵- تهیه گزارشات ماهیانه و آمار عملکرد اداره رفاه دانشجویان

۱۶- نظارت بر بایگانی مکاتبات اداره رفاه دانشجویان

۱۷- نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجویان

۱۸- انجام دیگر امور محوله از سوی مدیریت محترم دانشجویی