برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی پرستاری ویژه ،کودک سالم و مشکلات شایع  پرستاری۹۶

برنامه جبرانی کارآموزی پرستاری ۹۶

برنامه کارآموزی اتاق عمل پرستاری ۹۶

برنامه کارآموزی پرستاری ۹۶(شیراز)

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری۹۷

برنامه کارآموزی بزرگسالان وسالمندان ۳ و زنان و جبرانی اصول و فنون پرستاری ۹۸

برنامه کارآموزی فارماکولوژی و بزرگسالان و سالمندان ۱پرستاری ۹۹

برنامه کارآموزی بخش استریل مرکزی اتاق عمل  ۹۹

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل ۹۷تابستان ۱۴۰۰

برنامه کارآموزی تکنیک ۱ دانشجویان اتاق عمل  ۹۸

برنامه کارآموزی احیا دانشجویان اتاق عمل ۹۸

برنامه کارآموزی  تکنیک ۲اتاق عمل ۹۸ 

برنامه کارآموزی مهارت های بالینی اتاق عمل پیوسته ۹۹

برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فردسیار اتاق عمل ۹۹

برنامه کارآموزی فوریت۹۹

برنامه کارآموزی فوریت ۹۸

برنامه کارآموزی علوم آزمایشگاهی۹۶

برنامه کارآموزی درعرصه رشته هوشبری۹۷

برنامه کارآموزی۳ رشته هوشبری۹۸

برنامه کارآموزی۱ رشته هوشبری۹۹

برنامه کارآموزی نشانه شناسی فوریت پزشکی ۹۸

مهدی قنبری